CEMF - Central European Music Festival 2011
Visual communication for Festival of the winners of world prestigious classical music competitions.
The CEMF Festival is yearly organized by Music Centre
Slovakia from 91' and takes place in Fatra House of Arts, Žilina.
Citylight, Rollup banner, other banners, Poster, Program poster,
Public transport poster, Bulletin, Flyer, Promotion flyer, Diploma
for winner, Diploma tube, Voting card, insertions and animated banners.
SFKU - Stredoeurópsky festival koncertného umenia 2011
Vizuálna komunikácia pre prehlaidku laureátov prestížnych medzinárodných súťaží
v interpretácií klasickej hudby. Festival každoročne organizuje
Hudobné centrum Slovenskej republiky od roku 1991 a koná
sa v Dome umenia Fatra v Žiline.
Citylight, rollup-banner, transparenty, plagát, programový plagát, MHD plagát, bulletin, leták, leták na podporu, diplom, tubus
na diplom, hlasovacia karta
a animované bannery.


KAROL PRUDIL