EYCA 2011
New design of European Youth Cards. Cooperation with Julo Nagy - Calder design community.
EYCA 2011
Nový dizajn Európskej karty
pre mladých. Spolupráca
s Julom Nagyom - Calder
design community.


KAROL PRUDIL