Annual report of Slovak National Museum per year 2008
Interactive pdf document with enlinked content, gallery, TV and Radio spots. Printed CD in cover + invitation for public annual report.

Výročná správa Slovenského národného múzea za rok 2008
Interaktívny pdf dokument s linkovaným obsahom, galériou, televíznymi a rozhlasovými spotmi. Potlačené CD v obale + pozvánka na verejný odpočet.


KAROL PRUDIL