Annual report of Slovak National Museum per year 2010
Interactive pdf document with enlinked content, gallery,
TV and Radio spots. Printed
CD in cover + invitation for public annual report.

Výročná správa Slovenského národného múzea za rok 2010
Interaktívny pdf dokument
s linkovaným obsahom, galériou, televíznymi a rozhlasovými spotmi. Potlačené CD v obale + pozvánka na verejný odpočet.


KAROL PRUDIL