Books and publication
Knižný a publikačný dizajn


KAROL PRUDIL
Creating the right character of each publication project from its layout to finalization. It includes choosing format, matters, communication methods, bookbinding, finalizing data to press, controlling printing - everything
Regarding quality
and economy.

Tvorba publikÁciÍ
od nÁvrhu aŽ po zadanie
do tlaČe. ZahŔŇa urČenie sprÁvnej hmoty knihy, vÝber vhodnÉho papiera, lepeniek, väzby, typografie, komunikaČnÉho konceptu, Úpravu vstupnÝch dÁt, zalomenie, vytvorenie
tlačových dÁt, zadanie
a kontrolu tlaČe - vŠetko
s ohĽadom na kvalitu
a ÚspornosŤ.
Type and Lettering
Tvorba písma a letteringov
Creating typefaces which show the essential character of a special intention.
Creating short drawn titles, logos, signs.

Tvorba charakteristických fontov pre konkrétny projekt či spoločnosť s ľubovolným počtom znakov. Vytváranie krátkych kreslených titulkov a nápisov.
Packaging
ObalovÝ dizajn
Creating special packaging design for everything and finalizing it.

VytvÁranie obalov na RôZNE PRODUKTY.
Other
OstatnÉ
Complete Corporate identity
KompletnÁ korporÁtna identita od loga po rozsiahly
Design manuÁl.


Festivals and events visual communication
VizuÁly festivalov a eventov

Webdesign
Webdizajn

Visual Communication consultation
KonzultÁcie a poradenstvo
v oblasti vizuÁlnej komunikÁcie