Inspire magazine № 59, spring 2011, Lettering Jar, page 67.
Časopis inspire číslo 59, jar 2011, lettering jar, strana 67.
Catalogue Diploma works 2009 exhibition,
Alternative book, page 110.
Katalóg diplomoviek VŠVU 2009, alternatívna kniha, strana 110.
Typo 34, winter 2008 - „New wave of slovak type design“
AND Klin SIDEWAYS.

Typo 34, zima 2008, článok „Nová vlnka slovenského typo-dizajnu“ A Klin SIDEWAYS.
Slovak Rep, Catalogue for exhibition on 23rd International Biennial of Graphic Design Brno 2008,
The Typeface Klin and Mapping uniformity project.
Katalóg výstavy Slovak rep v rámci 23 Medzinárodného bienále grafického dizajnu v Brne 2008,
písmo Klin a projekt Mapovanie uniformity.

Catalogue of National Prize for Design 2007,
lie-stand projeCt, page 36.

Katalóg Národnej ceny za dizajn 2007,
projekt lie-stand, strana 36.

Catalogue of National Prize for Design 2009,
Klin typeface, page 39;
Communication design of 18 Central European
Music Festival 2008, page 49.

Katalóg Národnej ceny za dizajn 2009, písmo Klin, strana 39;
Vizuálna komunikácia 18 Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia 2008, strana 49.

Designum magazine 3/2007, Prieskum VŠVU Bratislava,
lie-stand project, page 15.

Časopis Designum 3/2007, Prieskum VŠVU Bratislava,
projekt lie-stand, strana 15

Designum magazine 5+6/2007, Konferencia Cumulus 2007,
lie-stand project, page 113.

Časopis Designum 5+6/2007, Konferencia Cumulus 2007,
lie-stand project, strana 113.

Designum magazine 3/2009, National Prize for Design 2009 -
RULED OUT, Typeface Klin, page 17.

Časopis Designum 3/2009, Národná cena za dizajn 2009 - ROZHODNUTÉ, písmo Klin, strana 17.
Hus za Šunku, exhibition catalogue, typeface Galfo.
Katalóg výstavy Hus za šunku, písmo Galfo.
Catalogue of Trnava Poster Triennial 2006,
Do you know where you run?
and Discrimination projects, page 129.
KatalógTrienále plagátu v Trnave 2006,
plagáty Vieš kam utekáš? a Diskriminácia, strana 129.KAROL PRUDIL
REFERENCES

Music Centre Slovakia / Hudobné centrum
Slovak National Museum /Slovenské národné múzeum
AFAD Bratislava / VŠVU Bratislava
Slovak Design Centre / Slovenské centrum dizajnu
Pohoda Festival / Festival Pohoda
Inspire Magazine / Časopis Inspire
Ebenica Coffee / Káva Ebenica
Slovak Post service / Slovenská pošta
Art Club 60+8 / Art Club 60+8
Porta libri / Porta libri
Agora publishing / Vydavateľstvo Agora
Evangelical Church in Slovakia / Evanjelická cirkev a.v.
Bible school in Martin / Biblická škola v Martine
European Youth Card Association / Európska karta mládeže
Ševčovič - Tri.Con / Ševčovič - Tri.Con
Tuli / Tuli
220